Nowości
Nov 13

Korekta pisarska bieżącej wersji regulaminu

Do bieżącej regulaminu wprowadza się korektę pisarską do par.4 pkt.5 polegającą na zastąpieniu punktów a), b) łącznikiem: “i” w miejsce “lub”. Nowe brzemienie postanowienia to: 5. Usługodawca obciąży Użytkownika opłatą za alokację zasobów, jeżeli użytkownik Zrezygnuje z korzystania z Usługi lub wypowie Umowę w przypadku: a) w okresie po upływie pierwszego miesiąca i przed upływem dwunastu miesięcy liczonych od dnia Rejestracji, lub b) jeśli Użytkownik zalega z opłatami przez okres sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Niezależnie od postanowień Regulaminu oświadczamy że w przyszłej wersji Regulaminu opłata alokacyjna zostanie zniesiona. Powodem zmiany jest brak zastosowania tego punktu. Do dnia dzisiejszego suma należnośći obciążających Użytkowników z tytułu wspomnianej opłaty alokacyjnej wynosi zero. Z powodu nie stosowania niniejszego zapisu i nie naliczania opłaty alokacyjnej klientom zostanie ona zastąpiona w dokumencie regulaminu ujednoliconego po zmianach na grudzień.