Nowości
Jan 14

Zasoby w projekcie – zasoby ludzkie

Zarządzanie zasobami ludzkimi polega przede wszystkim na:

– planowaniu organizacyjnym – jest to określenie i rozdzielenie zadań, odpowiedzialności i podległości służbowej jednostkom i grupom ludzi,

– zatrudnianiu personelu – to zapewnienie wymaganych ludzi przydzielonych do pracy nad projektem, rozwoju zespołu – jest to rozszerzenie możliwości wnoszenia wkładu indywidualnego i zbiorowego w projekt przez rozwój umiejętności pracy zespołowej, – optymalnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia uczestników
Zarządzanie ludźmi (zwane często „zarządzaniem zasobami ludzkimi”) w zarządzaniu projektem oznacza w pierwszym rzędzie zarządzanie zespołem kierującym projektem. Dodatkowo, zarządzanie ludźmi to w dużym stopniu umiejętność uzyskania tego, co najlepsze i wydobycia z ludzi tego, co w nich najbardziej wartościowe dla korzyści innych (i naturalnie dla nich samych).

Zespoły to grupy ludzi, którzy wspólnie pracują dla zrealizowania określonych celów. W zespołach projektowych jest zazwyczaj wielu członków z kilku departamentów technicznych o różnej wiedzy, oczekiwaniach i umiejętnościach. Budowanie zespołu projektowego jest często wykonywane zarówno formalnie przy wykorzystaniu towarzyszących rozpoczęciu projektu potkań, warsztatów i seminariów dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych, jak i nieformalnie poprzez wytworzenie ducha współpracy zespołowej, motywację indywidualną i zespołową, potkania integracyjne i trategie wspomagające.

W zespołach projektowych występują efekty dynamiki grupowej, które mogą wspomagać lub przeszkadzać w prowadzeniu projektu. W większości przypadków proces rozwoju zespołu przechodzi przez podobną ekwencję faz (tj. tworzenie, wzburzenie, normowanie, działanie), niezależnie od rodzaju zespołu.

Przywództwo to akt kreowania ystemu społecznego, w którym zarówno lider jak i osoba mu podlegająca wypełniają zadanie lub rozwiązując problem z minimalnymi tratami finansowymi, czasowymi, emocjonalnymi i połecznymi lub przynajmniej odejmując taką próbę. Obejmuje ono również oddziaływanie na postawę i zachowanie jednostek lub grup nakierowane na osiągnięcie określonych celów. Dokonuje ię tego poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie i kierowanie zespołem. Przywództwo to powodowanie, aby inni poszli tą samą drogą.

Techniki przywództwa różnią się ze względu na udział pracowników w podejmowaniu decyzji i wspieraniu zarządu. Różne style zarządzania kształtują relacje pomiędzy liderem i grupą. Podstawowymi elementami przywództwa są motywacja, polecenia, bodźce i sankcje (władza).

Barry Boehm sformułował następujące zasady zarządzania personelem:

Zasada najwyższych uzdolnień

Używaj mniejszej liczby lepszych ludzi. Mówi się, że dobrzy ludzie są wielokrotnie (do dwudziestu razy) bardziej efektywni niż ludzie gorzej kwalifikowani – a ich wynagrodzenia nigdy nie są dwadzieścia razy większe.

Zasada odpowiedniości zadań

Ludzie powinni otrzymywać zadania, które są zgodne z ich umiejętnościami, możliwościami i motywacjami. Należy zwrócić uwagę, że nie tylko umiejętności ale być może przede wszystkim możliwości decydują o przydatności osób do wykonywania zadań.

Zasada progresji kariery

Ludzie lepiej pracują, jeśli mają przed sobą perspektywę rozwoju. Nie należy więc osobie, która aktualnie wykonuje prace kierownicze, proponować czynności technicznych. Osoba taka będzie traktowała takie zajęcie jako konieczność; nie sprzyja to oczywiście pełnemu angażowaniu się w pracę.

Zasada równowagi zespołu

Zasada uzupełniająca zasadę najwyższych uzdolnień. W każdym zespole muszą być osoby twórcze oraz osoby wykonujące zadania rutynowe, wspomagające.