Nowości
Jan 15

„O co mu chodzi” – czyli komunikacja w firmie

Skuteczna komunikacja to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na sukces firmy. Jeżeli chcemy aby nasi pracownicy byli zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków potrzebujemy znaleźć „złoty środek” na przekaz interpelsonalny. Bez zaangażowania pracownika nie możliwe jest zaangażowanie klienta. Bez tego trudno o dobre wyniki w firmie.

Nie będziemy omawiać tutaj etymologicznego znaczenia słowa „komunikacja” skupmy się na przedstawieniu problemów jakie mogą zaburzyć komunikację. Dobra komunikacja to nie tylko mówienie o tym co dzieje się w firmie, ale także możliwość słuchania co ma do powiedzenia druga strona, najczęściej pracownik; który dzięki temu czuje się doceniony i ważny.

Różnorodność przeszkód w komunikacji jest nieograniczona. Wiele barier można wyeliminować jeżeli nauczymy pracowników większej świadomości tego, w jaki sposób komunikujemy się w zespołach. W typowej organizacji członkowie zespołu komunikują się między sobą, przekazując informacje formalne i nieformalne, pomagając sobie lub utrudniając wzajemnie pracę, tworząc swoistą kulturę organizacji.

Zespół dobrze realizuje swoje zadania, kiedy ma jasno postawiony cel, identyfikuje się z nim oraz ma zapewnione warunki współpracy oraz sposoby komunikacji. Lider musi poznać potrzeby osób, z którymi pracuje, i starać się je zaspokajać, tworząc atmosferę sprzyjającą rozwojowi każdej jednostki. Wiąże się to z umiejętnością rozmowy ze współpracownikami i staraniem, aby zrozumieć każdego z nich.

TaskBeat jest zatem narzędziem, które wpływając na komunikację w zespole wpisuje się w szereg czynników decydujących o kształtowaniu kultury organizacji każdej firmy. Zapewniając wspólną platformę oraz spójny sposób komunikowania zadań w ramach funkcji zarządzania projektami, a także delegowania zadań i prowadzenia dyskusji pozytywnie wpływa na komunikację w wielu zespołach, które wykorzystują to narzędzie do codziennej pracy. Warto jednak pamiętać że samo wprowadzenie, choćby najleszego systemu, jest tylko jednym z elementów zarządzania komunikacją w zespole.

Warunkiem zdrowej komunikacji w zespole jest partnerskie prowadzenie rozmów na wszystkich szczeblach organizacji, podparte określonym nastawienie zaangażowanych osób, a także ich sposób zachowania. W szczególności można tu wymienić:

– szacunek dla drugiego człowieka i jego akceptacja;
– otwarte zachowanie;
– wrażliwość i zdolność oceny;

Istnieje wiele problemów w komunikacji, których nie rozwiążą wdrożenia żadnych konkretnych projektów. Zaadresowanie tych problemów leży w zakresie kierowników organizacji Do najpoważniejszych problemów w komunikacji spotykanych w wielu organizacjach możemy zaliczyć:

– różnice w postrzeganiu; pracownicy o innym stopniu wykształcenia mogą zrozumieć komunikat całkowicie inaczej. Należy zrozumieć, iż odbiór komunikatu zależy w dużej mierze od otoczenia.

– różnice językowe; komunikat zostanie zrozumiany jeżeli używa się języka zrozumiałego dla obydwu stron. Używanie własnych skrótów myślowych może prowadzić do błędnego zrozumienia komunikatu.

– emocje i nieufność; W sytuacji stresu: zmian, kryzysów, reorganizacji, wyjątkowej presji czasowej itp., ulega zachwianiu odbieranie komunikatu. Wówczas zaczynają się nieporozumienia, mnożą się pomyłki i błędy, narasta napięcie. Ludzie wytrąceni ze swoich przyzwyczajeń, ze swojego ‘rytmu’, zaczynają się gubić i często nietrafnie interpretują odbierane informacje.

– niezgodność między komunikacją werbalną a niewerbalną; język jest podstawowym narzędziem komunikowania się. Wysyłana przez nas informacja jest zależna nie tylko od języka jakim się porozumiewamy, ale także od gestó.

Każdy projekt w firmie jest z zasady prowadzony przez zespół ludzi, a nie przez jedną osobę. Wynika z tego konieczność do komunikowania się, wymiany informacji i prowadzenia rozmów. Od efektywności tego procesu, zalezy w dużym stopniu rezultat projektu.