Nowości
Jan 15

No risk no fun – odważmy się robić błędy

Ryzyko nieodzowny element gry rynkowej. Zdefiniowanie ryzyka jest zadaniem dość trudnym, a podanie jednoznacznej, precyzyjnej definicji jest wręcz niemożliwe. Ryzyko jest definiowane na bazie różnych nauk i teorii, m.in. w ekonomii, naukach behawioralnych, naukach prawnych, psychologii, statystyki, ubezpieczeniach, teorii prawdopodobieństwa i innych. Słowo ryzyko pochodzi od starowłoskiego risicare, które oznacza odważyć się. Zatem z semantyki wynika, że ryzyko jest raczej wyborem, a nie nieuchronnym przeznaczeniem.Wiążąc ryzyko z wyborem, potwierdzamy nierozerwalny związek z ryzyka z czasem.

Zarządzanie ryzykiem pozwala organizacjom zbadać wszystkie zagrożenia, w obliczu których stają, ocenić potencjalny wpływ tych zagrożeń na długoterminową dolność do utrzymania się na rynku i podjąć odpowiednie kroki, by poradzić sobie lub złagodzić te zagrożenia. Służy temu konsekwentna realizacja strategii, wykorzystanie dotychczasowych praktyk i posiadanych zasobów przy ocenie i kontroli. Zarządzanie ryzykiem skupia się na podstawowym czynniku, jakim jest zapewnienie ciągłości działania organizacji w obliczu każdego trudnego scenariusza, z jakim przyjdzie się jej zmierzyć. Proces ten pokazuje jak osiągnąć zamierzone cele.

Identyfikacja ryzyka jest procesem uświadamiania sobie, że zagrożenia istnieją i podejmowania prób, by określić ich rodzaje i zdefiniować ich cechy. Często zagrożenia istnieją i są mierzone już pewien czas przed tym, gdy zostanie rozpoznane ich niekorzystne oddziaływanie. W innych przypadkach identyfikacja ryzyka jest przemyślaną procedurą, której celem jest przegląd i, czego się również oczekuje, przewidzenie możliwych skutków. Podczas gdy postulat identyfikacji, oceny ilościowej i reakcji na ryzyko, w obliczu którego stoi firma nie budzi wątpliwości, faktyczny proces zarządzania ryzykiem może się wydawać zniechęcający i sprawiać wrażenie zadania z pozoru nieskończonego. Ponieważ jest praktycznie niemożliwe, aby firma oceniła wszystkie napotykane zagrożenia, identyfikacja zagrożeń na poziomie drobnych szczegółów nie jest konieczna, a może nawet okazać się szkodliwa dla przemyślanej oceny ryzyka.

Po identyfikacji i uszeregowaniu zagrożeń należy dokonać selekcji preferowanych opcji zarządzania, w tym chodzi o rozważenie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa, ocenę skuteczności podjętych kroków, i jeśli to konieczne – zrewidowanie zarządzania ryzykiem i oceny.

Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym nie jest krępowanie kompetencji i decyzji menedżerów. Organizacje zarządzające w oparciu o kulturę świadomości ryzyka, mogą bezpiecznie podjąć wyższe ryzyko, niż pozostałe firmy z branży.