Nowości
Jan 15

Motywacja w zarządzaniu – wstęp

Motywacja aktywności ludzkiej opiera się na potrzebach i na zadaniach, a wszystkie czynności związane z zaspokajaniem potrzeb i realizacją zadań, zmierzają do określonego celu. Jeżeli rozpatrzymy to z punktu widzenia zarządzania, ważne jest, aby cel ten był wspólny zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla pracownika.
Proces motywowania jest skuteczny tylko wtedy, gdy obejmuje cały kompleks oddziaływań dostosowanych do systemu wartości i oczekiwań pracowników.

Dlatego też przedsiębiorstwo powinno tworzyć własny system motywacji, będący kombinacją różnych narzędzi stymulacji. Przy konstruowaniu takiego układu należy ponadto uwzględnić fakt, że zadaniem tego systemu jest rozbudzanie i utrwalanie motywacji pozytywnej, a także zachęcanie do kreatywnych działań.

Motywacja staje się skuteczna, gdy pracownik wybiera zachowanie lub nagrodę, która go satysfakcjonuje. Nie będzie on skutecznie motywowany, kiedy źle czuje się wśród swoich współpracowników.

Niekiedy, aby pobudzić wydajność pracownika wystarczą słowa szacunku pod jego adresem czy to ze strony szefa, czy to ze strony jego współpracowników. Jeżeli ktoś jest lekceważony, wyśmiewany i nienawidzi swojej pracy z pewnością jego wydajność będzie bardzo niska.

Niewątpliwie ważną rolę w procesie motywowania odgrywa jasne określenie zasad przyznawania podwyżek i nagród, najlepiej jeżeli jest to uregulowane wewnętrznymi przepisami przedsiębiorstwa. Bardzo korzystna z punktu widzenia pracodawcy jest sytuacja, w której pracownik ma poczucie misji firmy( kiedy uzna cele firmy, w której pracuje za własne).

Proces motywacji jest skuteczny tylko wtedy, kiedy obejmuje swoim zasięgiem szereg czynników dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pracowników. Nie może ograniczać się wyłącznie do wartościowania pracy w kategoriach finansowych.

Dlatego celowo tworzy się systemy motywacji dostosowane do wewnętrznych potrzeb organizacji, będące specyficznym układem narzędzi motywacji (zarówno tych ekonomicznych jak i pozaekonomicznych).
Przy tworzeniu skutecznego systemu motywacji można operować różnymi motywatorami, można na przykład motywować przez kreowanie wyższych zarobków, a także przez stwarzanie większych możliwości uczestnictwa w zarządzaniu, jednak najważniejszym aspektem skutecznego motywowania jest odpowiedni dobór środków motywacji do potrzeb i oczekiwań poszczególnych pracowników.

Niezależnie jednak od tego jaką metodę będziemy stosować, aby była ona skuteczna należy pamiętać, że:

– pracownicy dążą do tego aby było im lepiej niż gorzej ,
– pracownicy mają swoje potrzeby (należy je rozpoznać i w miarę możliwości zaspokajać),
– należy zapewnić im odpowiednią atmosferę w pracy,
– pracownicy muszą dokładnie wiedzieć, za co otrzymują wynagrodzenie, a za co nagrodę,
– bardzo ważną rzeczą jest uświadomienie pracownikom współzależności ich pracy z pracą innych .