Nowości
Jan 11

Czy warto mieć certyfikat? (IPMA)

Certyfikat IPMA jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawanych (obok PMI i PRINCE2) certyfikatów w obszarze zarządzania projektami.
Międzynarodowe towarzyszenie Zarządzania Projektami (IPMA), jest organizacją typu non-profit, zarejestrowaną w Szwajcarii, której rolą jest promowanie zarządzania projektami na arenie międzynarodowej. IPMA została założona w roku 1965, pod swoją pierwotną nazwą INTERNET, jako forum wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami projektów międzynarodowych.

Programy certyfikacji powinny być atrakcyjne dla osób zaangażowanych w zarządzanie projektami (kierowników projektów i ich współpracowników) w kontekście:

• możliwości poszerzenia i pogłębienia ich wiedzy, doświadczenia, zachowań i postaw

• ustawicznego kształcenia

• poprawy jakości zarządzania projektami

• poprawy skuteczności osiągania celów projektu

Korzyściami płynącymi z programów certyfikacji są:

· dla osób zaangażowanych w zarządzanie projektami:
o posiadanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z przyjętymi standardami,
o możliwość udokumentowania,
o wpis do księgi IPMA Yearbook zawierającej wszystkich certyfikowanych według standardów IPMA project managerów,
o publikacja nazwiska na stronach www SPMP i IPMA,
o publikacja nazwiska w materiałach wydawanych przez SPMP,
o project manager posiadający certyfikat B lub A może zostać asesorem,
· dla dostawców usług zarządzania projektami:
o wzrost prestiżu firmy funkcjonującej w oparciu o kompetentnych project managerów i członków zespołów projektowych,
o poprawa wydajności i produkcyjności,
o gwarancja realizacji zleceń przez zawodowych project managerów, którzy wykazują się kompetencjami na poziomie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej,
o przejrzystość w różnorodnym rozumieniu zarządzania projektami ; te same standardy, terminologia, procedury,
o spełnianie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
· dla klientów:
o uzyskanie przekonania odnośnie wysokiego poziomu usług z obszaru zarządzania projektami na wysokim poziomie, zgodnym z aktualnym stanem wiedzy.

Ze względu na powyższe cele oceniane są różnorodne kwalifikacje i kompetencje odnośnie; wiedzy, doświadczenia, postawy i zachowań, jak również ogólne wrażenie wywierane przez osoby zaangażowane w zarządzanie projektami. IPMA opracowała 4-poziomowy system programów certyfikacji. Główne wymagania dla poszczególnych poziomów wywodzą się z typowych działań, obszarów odpowiedzialności i wymagań praktyki zarządzania projektami.

Co to jest kompetencja?

Definicje:

· Mając odpowiednie lub wystarczające umiejętności, wiedzę, doświadczenie, itp., w jakimś celu.
· Posiadanie niezbędnej lub odpowiedniej umiejętności lub cech.
· Odpowiednie kwalifikacje
· Stan lub jakość jest wystarczająco lub dobrze wykwalifikowana; zdolność.
· Określony zakres umiejętności, wiedzy czy umiejętności.
· Skupisko powiązanych możliwości, zobowiązań, wiedzy i umiejętności, które pozwalają osobie (lub organizacji) do skutecznego działania w pracy lub sytuacji.
· Kompetencja oznacza wystarczalność wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kogoś do działania w wielu różnych sytuacjach.

Co daje certyfikat IPMA?

Certyfikat IPMA potwierdza kompetencje posiadanie przez konkretną osobę w dziedzinie zarządzania projektem, bazując na:

· Standardach IPMA
· obiektywnej ocenie niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez IPMA

IPMA Poziom A:

Certyfikowany Dyrektor Projektu powinien posiadać umiejętność kierowania wszelkimi projektami w firmie czy oddziale, lub wszystkimi projektami w ramach programu.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do egzaminu stopnia A:

· Kandydat musi mieć co najmniej 60 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu procesów korporacyjnych projektu poprzez udział w wielu projektach i programach.

A certyfikacja składa się z czterech kroków:

1) Zakończenie samooceny i stosowania.

2) egzaminu pisemnego.

3) Przygotuj opis przypadku. Opis firmy oraz cztery przypadki na zarządzania procesami korporacyjnymi projektów.

4) Analiza wybranych aspektów i wywiady.

IPMA Poziom B:

Certyfikowany Kierownik Projektu powinien posiadać umiejętność samodzielnego zarządzania złożonymi projektami. Kandydat musi mieć co najmniej 60 miesięcy doświadczenia jako kierownik projektu i tym zaangażowanie w zarządzaniu złożonymi projektami, przez co najmniej 36 miesięcy.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do egzaminu stopnia B:

· Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, z czego trzy lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych w złożonych projektach.

B certyfikacja składa się z czterech kroków:

1) Zakończenie samooceny i stosowania.

2) egzaminu pisemnego.

3) Przygotowanie raportu, wraz z opisem projektu, zarządzania projektami i oceny działań zarządczych.

4) Wywiad.

IPMA Poziom C:

Certyfikowany Profesjonalista Zarządzania Projektami powinien posiadać umiejętność samodzielnego zarządzania prostymi projektami oraz asystowania menedżerowi złożonego projektu we wszystkich elementach i aspektach zarządzania projektami. Oczekuje się również, że kandydat może prowadzić grupę uczestników projektu. Kandydat musi mieć co najmniej 36 miesięcy doświadczenia jako kierownik projektu.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do egzaminu stopnia C:

· ukończone 25 lat,
· posiadanie co najmniej trzy letniego doświadczenia w zarządzaniu projektem (udokumentowane), w ramach odpowiedzialnej funkcji przywódczej w niezłożonych projektach,
· wykształcenie wyższe,
· posiadanie umiejętności prowadzenia (we wszystkich elementach i aspektach zarządzania) niezłożonego projektu albo projektu częściowego w kompleksowym projekcie lub kandydat ma doświadczenie w pełnieniu funkcji asystenta managera projektu w kompleksowym projekcie,
· posiadanie umiejętności kierowania zespołem projektowym,
· znajomość i umiejętność stosowania metod, technik i narzędzi z dziedziny zarządzania projektami.

C certyfikacja składa się z czterech kroków:

1) Zakończenie samooceny i stosowania.

2) egzaminu pisemnego.

3) Udział w planowaniu sesji z kandydatami z innych firm. Planowanie sesji to jeden dzień scenariusza gdzie kandydaci muszą wykazać w praktyce zarządzania projektami.

4) Wywiad.

IPMA Poziom D:

Certyfikowany Praktyk Zarządzania Projektami powinien posiadać wiedzę na temat zarządzania projektami we wszystkich aspektach. Zaleca się, aby kandydat ma co najmniej 12 miesięcy doświadczenia jako projekt projektów niekompleksowych lub biorących udział w projektach mniej złożonych.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do egzaminu stopnia D:

· doświadczenie w zakresie elementów i aspektów zarządzania projektem nie jest obowiązkowe, jednak korzystnie jest, jeśli kandydat już w pewnym zakresie stosował swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektem,
· posiadanie wiedzy w obszarze wszystkich elementów i aspektów zarządzania projektem oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce,
· kandydat pracuje jako członek zespołu projektowego lub członek zespołu zarządzającego projektem (może pracować w pewnych obszarach jako specjalista).

D-certyfikacja składa się z dwóch etapów:

1) Zakończenie samooceny i stosowania.

2) egzaminu pisemnego.

Powyższe poziomy mogą także być wykorzystywane do planowania kariery zawodowej i rozwoju personalnego w obrębie przedsiębiorstw i innych organizacji. Podstawą certyfikacji IPMA jest to, że na wszystkich poziomach uznawane ą te same elementy zarządzania projektami. Dzięki temu można np. certyfikować na poziomie C menadżera prowadzącego prosty projekt, stanowiący część złożonego projektu, o ile tylko istnieje pewność, że jest on zaznajomiony z większością elementów zarządzania projektami.

Korzyści z członkostwa w International Project Management (IPMA)

Korzyści osobiste:

· ROZWÓJ OSOBISTY I KARIERY ZAWODOWEJ
Możliwość doskonalenia swojej wiedzy na kursach Project Management i uzyskania certyfikatów uznawanych na świecie Dostęp do bazy danych firm poszukujących Project Managera

· KONTAKTY OSOBISTE, WYMIANA DOŚWIADCZENIA
Rozwój sieci powiązań i kontaktów biznesowych profesjonalistów Project Management ze wszystkich branż i z ponad 30 krajów członkowskich IPMA Stała wymiana doświadczeń w grupach regionalnych i projektowych.

· GRUPY REGIONALNE IPMA
Udział w inicjatywach lokalnych organizowanych przez Grupy Regionalne IPMA

· KORZYŚCI FINANSOWE
Upusty cenowe za udział w:
o konferencjach,
o seminariach,
o kursach i warsztatach,
o certyfikacjach,
o imprezach w IPMA i organizacji partnerskich

· ROZSZERZANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ O PROJECT MANAGEMENT
Możliwość wymiany doświadczeń na konferencjach, sympozjach, warsztatach i specjalnych spotkaniach w najlepszych firmach Dostęp do wyników badań prowadzonych w dziedzinie Project Management Możliwość korzystania z ogromnych zasobów wiedzy i kontaktów IPMA

· NAJNOWSZE INFORMACJE Z DZIEDZINY PROJECT MANAGEMENT
Ciągła styczność ze status quo oraz najnowszymi trendami PM w Polsce i na świecie Dostęp do biuletynów IPMA, a także do sieci doradców, trenerów, assesorów, naukowców, w dziedzinie Project Management

Korzyści dla firm i instytucji:

· Pełne członkostwo dla wybranych pracowników,
· Możliwość korzystania przez wszystkich pracowników instytucji ze wszystkich zniżek dedykowanych członkom IPMA ,
· Możliwość zaplanowania ścieżki rozwoju w oparciu o system certyfikacji IPMA,
· Pierwszeństwo przy rejestracji na wszystkie wydarzenia organizowane przez IPMA, kursy, seminaria,
· Zniżki w opłatach za udział w certyfikacji dla nowych pracowników oraz w konkursie Polish Project Management Award,
· Wsparcie i profesjonalne kompetencje zarządzania projektami w organizacji poprzez uczestnictwo w środowisku IPMA,
· Dostęp do wiedzy o najlepszych praktykach PM,
· Wizerunek i uznanie. Pokazanie kontrahentom, klientom i współpracownikom, że firma rozwija się w dziedzinie dostarczania i świadczenia usług i produktów,
· Regularne informacje o nowościach i imprezach w dziedzinie Project Management poprzez biuletyn i newsletter dla członków,
· Możliwość uczestnictwo w spotkaniach i seminariach grup regionalnych,